Zadávání údajů do databáze

 

     Nejprve je potřeba zvládnout základní dovednosti ohledně ovládání databáze.

 

     Formulářový rozcestník, který se automaticky otevře po spuštění aplikace je rozdělen na tři hlavní části.  Část pro prohlížení údajů, část pro vkládání a editaci údajů a část pro výstupy (tiskové sestavy, statistiky...) z databáze.

 

     V této části manuálu nás bude zajímat část pro vkládání a editaci údajů.

 

První kroky

 

     Než začneme s databází pracovat, je potřeba zavést základní údaje.

1.      Zavést identifikaci zařízení - příkazovým tlačítkem Id. zařízení otevřeme formulář a vyplníme požadované údaje.

2.      Zavedení pracovníků - příkazovým tlačítkem Pracovníci otevřeme formulář a vložíme pracovníky zařízení. Pracovníky můžeme v průběhu práce s databází přidávat, popřípadě editovat (například při změně jména) Mazat pracovníky není možné, kvůli zajištění integrity databáze a vyhledávání starších údajů.

3.      Zavedení kontaktních míst - příkazovým tlačítkem Kontaktní místa otevřeme formulář. Musíme založit alespoň jedno výchozí kontaktní místo. Je možné zakládat neomezené množství kontaktních  míst v průběhu práce s databází. Místům je možné přidělit jakékoliv jedinečné identifikační číslo, výchozí místo má číslo nula. Místa jdou přidávat a editovat. Mazat není možné.

4.      Zavést kódy klientů kterým budeme zapisovat údaje. Formulář pro vkládání otevřeme příkazovým tlačítkem Kódy klientů. Kódy vkládáme podle platné masky aaa11aaa11, tzn. tří písmena, dvě čísla, tři písmena a dvě čísla. Kódy je možné vkládat a editovat, mazání není možné. Aby byly nové zadané kódy viditelné v hlavním rozcestníku, je nutné je načíst příkazovým tlačítkem Načíst nově zadané kódy klientů.

 

 Vkládání údajů do hlavních formulářů a podformulářů

 

In-come

    

     V seznamu vybereme kód, pro který chceme vyplnit In-come dotazník. Formulář pro dotazník otevřeme příkazovým tlačítkem IN - COME. Otevře se nám formulář s předvyplněným kódem klienta. Formulář se skládá z části pro zadávání údajů a příkazových tlačítek pro vkládání změn. Postupně ze seznamů vybíráme příslušné kódy, pouze u položky Rok narození vyplníme ručně daný rok. V In-come dotazníku musí být vyplněny všechny položky, jinak nepůjde formulář uložit!

     Údaje v hlavním formuláři je možné vložit jen jedenkrát, protože se týká situace při nástupu klienta. Při pokus o uložení dalšího záznamu, dojte k hlášení o nemožnosti uložení duplicitního záznamu.

     Pokud se průběhu péče změní některá ze skutečností uvedená v In-come dotazníku,  použijeme dané příkazové tlačítko pro zadávání změn a vybráním v seznamu zapíšeme novou skutečnost. Doplníme platné datum změny - výchozí datum je předvyplněno datumem aktuálním.

     Položky ve formuláři je možné editovat i mazat.

 

Tabulka užívaných drog

 

     Vybereme kód, pro který chceme vyplnit tabulku užívaných drog. Formulář otevřeme příkazovým tlačítkem Užívané drogy. Formulář užívané drogy se skládá z hlavního formuláře, podformuláře pro zadávání drog a příkazové tlačítka pro zadávání změn.

     Údaje v hlavním formuláři je možné vložit jen jedenkrát, protože se týká situace při nástupu klienta. Při pokus o uložení dalšího záznamu, dojte k hlášení o nemožnosti uložení duplicitního záznamu. Pro zadávání změn v drogové kariéře klienta používáme formuláře pro změny, který otevřeme příkazovým tlačítkem Změny.

      Vyplníme požadované údaje do hlavního formuláře a dále drogy do podformuláře Zadávání dalších užívaných drog. Můžeme vyplnit libovolné množství drog při nástupu avšak pouze jednu označíme jako primární!!! Případnou duplicitu, či nevyplnění primární drogy odhalíme v kontrolními mechanismy ve statistikách. Více viz. kapitola - III. Statistiky úvodní. V podformuláři se pohybujeme stejným způsobem, jako v hlavních formuláři. Podformulář má své vlastní ovládací prvky pro vkládání nových údajů.

     Položky ve formuláři a v podformuláři je možné editovat i mazat.

    

     Poznámka: Pokud chceme aby databáze vedla klienta jako drogového, ale neznáme údaje pro vyplnění tabulky užívaných drog, stačí když v tabulce vyplníme alespoň jeden údaj - například podpis pracovníka. V tu chvíli je klient zaveden jako drogový.

 

Denní výkazy

 

     Vybereme kód, pro který chceme vyplnit denní výkaz. Formulář pro denní výkazy otevřeme příkazovým tlačítkem Výkazy. Formulář se skládá z hlavního formuláře, podformuláře pro přesnou identifikaci rodinných klientů a dále z množství podformulářů jejichž výběr realizujeme pomocí záložkového seznamu. Jednotlivé podformuláře mohou obsahovat ještě své subpodformuláře - například pro službu výměnného programu.

     Podformuláře pro jednotlivé druhy výkonů otevíráme poklikáním na ouška záložkového seznamu. jelikož je záložkový seznam širší než hlavní formulář, posouváme ho navigačními šipkami v pravé části vedle oušek. Data ve všech formulářích a podformulářích je možné editovat a mazat.

     Podle potřeb vyplníme hlavní formulář a podformuláře. Data je možné editovat i mazat. Sledujeme případné textové pokyny v jednotlivých podformulářích.

 

Tabulka rizikového užívání

 

     Vybereme kód, pro který chceme vyplnit tabulku rizikového užívání. Formulář pro tabulku rizikového užívání otevřeme příkazovým tlačítkem Rizikové užívání. Formulář se skládá z hlavního formuláře a příkazových tlačítek pro zadávání změn.

     Vyplníme potřebné položky. Údaje je možné editovat a mazat.

     Údaje v hlavním formuláři je možné vložit jen jedenkrát, protože se týká situace při nástupu klienta. Při pokus o uložení dalšího záznamu, dojte k hlášení o nemožnosti uložení duplicitního záznamu. Pro zadávání změn v rizikovém úžívání klienta používáme formuláře pro změny, který otevřeme příslušným příkazovým tlačítkem v zadávání změn.

 

     Poznámka: Pokud ve sloupci Přítomnost zvolíme položku nikdy nebo neznámo, ve sloupci minulost položku nevyplňujeme.