I. Statistiky - úvodní

 

1. Základní statistiky

 

Stručný popis

     V této položce se nacházejí základní data zadaná do databáze jako počet zadaných kódů, počet vyplněných IN-COME dotazníků a počty klientů, včetně rodinných příslušníků a dalších blízkých osob identifikovaných klientů. Po otevření této položky "I. Statistiky - úvodní" se objeví data, která byla zadána od začátku nainstalování programu databáze do počítače. Dále je umožněno vyhledávání těchto dat uživatelem databáze dle zadaného období.  

 

Vyhledávání dat dle zadaného období

      Vyhledávání statistických údajů v databázi je umožněno zadáním období, ve kterém chcete vyhledat statistické údaje, do položek "Zadávání období (od-do)" a poté kliknutím na "Najdi období", v jednotlivých oddílech.

     Období je včetně dat zadaných v rozsahu od - do, tzn. pokud zadat rozsah jednoho roku je tvar od 1.1.20xx a tvar do 31.12.20xx. 

     V rámci vyhledávaní dat dle zadaného období se objeví ještě dva základní pojmy:

 

Noví klienti

     (Evidence nových klientů dle zadaného období)

     Údaje vykazují počty nově evidovaných klientů, kterým v průběhu (za)daného období byla poskytnuta odborná služba při jejich první osobní návštěvě odborného zařízení a byl vyplněn první výkaz.

 

Všichni klienti

     (Evidence všech klientů dle zadaného období) 

     Údaje vykazují počet všech evidovaných klientů, kteří v průběhu (za)daného období alespoň jednou navštívili odborné zařízení a byl jim vyplněn výkaz.

 

Počet zadaných kódů

      Údaj vykazuje počet všech zadaných kódů v databázi, včetně telefonů (TTT00TTT00), rodičů a no-kódů (NCC00NCC00) od začátku zavedení databáze.

Počet vyplněných IN-COMů

     Údaj vykazuje počet všech vyplněných IN-COME dotazníků ve spojení s kódem klienta. Údaj odpovídá součtu počtu drogových a nedrogových klientů.

 

Počet klientů

     Údaj vykazuje počet všech evidovaných klientů, kterým byla poskytnuta odborná služba při jejich osobní návštěvě odborného zařízení a kterým byl vyplněn výkaz bez ohledu na vyplnění dalších údajů o klientovi v databázi. Údaj zahrnuje "Počet identifikovaných klientů" a "Počet rodinných příslušníků".

 

Počet identifikovaných klientů + z toho počet žen a mužů 

     Údaj vykazuje počet všech evidovaných identifikovaných klientů (dále ID klient), kterým byla poskytnuta odborná služba při jejich osobní návštěvě odborného zařízení, tzn. byl vyplněn výkaz.

 

Počet ID klientů

     Údaj odpovídá počtu zadaných kódů ID klientů bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl vyplněný IN-COME dotazník. Nezapočítává se no-kód NCC00NCC00, kódy rodičů a telefony. Údaj odpovídá součtu položek "Počet drogových klientů", "Počet nedrogových klientů" a "Počet ID klientů s nevyplněnými IN-COMy".

 

Údaj o počtu žen a mužů

     Údaj odpovídá vyplněnému IN-COME dotazníku. Zahrnuje "Počet drogových klientů" a "Počet nedrogových klientů". Určení pohlaví klienta závisí na vyplnění IN-COME dotazníku, proto součet mužů a žen nemusí odpovídat údaji o "Počtu ID klientů". 

 

Z toho počet ID klientů s nevyplněnými IN-COMy

     Údaj vykazuje počet identifikovaných klientů s nevyplněnými IN-COME dotazníky, kterým byla poskytnuta odborná služba při jejich osobní návštěvě odborného zařízení (byl vyplněn výkaz). Nezapočítává se no-kód NCC00NCC00, kódy rodičů a telefonů.

 

Počet drogových klientů + z toho počet žen a mužů 

     Údaj vykazuje počet evidovaných identifikovaných klientů se symptomem užívání drog, kterým byla poskytnuta odborná služba při jejich osobní návštěvě odborného zařízení (byl vyplněn výkaz). Údaj odpovídá vyplněnému IN-COME dotazníku se zápisem v Tabulce užívaných drog. Nezapočítává se no-kód NCC00NCC00, kódy rodičů a telefonů.

 

Počet nedrogových klientů + z toho počet žen a mužů  

     Údaj vykazuje počet evidovaných identifikovaných klientů s jiným symptomem než užívání drog, kterým byla poskytnuta odborná služba při jejich osobní návštěvě odborného zařízení (byl vyplněn výkaz). Údaj odpovídá vyplněnému IN-COME dotazníku, ale s žádným zápisem v Tabulce užívaných drog. Nezapočítává se no-kód NCC00NCC00, kódy rodičů a telefonů.

 

Počet rodinných příslušníků

     Údaj vykazuje počet evidovaných rodinných příslušníků a dalších blízkých osob identifikovaného klienta, kterým byla poskytnuta odborná služba při jejich osobní návštěvě odborného zařízení (byl vyplněn výkaz). Těmto osobám byla poskytnuta odborná služba v rámci Rodinné případové práce. Údaj vychází ze zápisů v "Podformuláři pro přesnou definici rodinných příslušníků" ve "Výkazu" ve spojení s kódem. Do tohoto údaje se nezaznamenává identifikovaný klient, no-kódy NCC00NCC00 a RRR00RRR0O a telefony.

 

 

 

 

Kontrolní mechanismy

 

Nevyplněné IN-COMy

     zjistí počet všech nevyplněných IN-COMů - tzn. zadané kódy klientů, kteří nemají vyplněný IN-COME, včetně telefonů, rodičů a no - kódů.

 

Nevyplněné IN-COMy s vyplněnými výkazy

     zobrazí kódy klientů, kteří nemají vyplněný IN-COME, ale mají vyplněný alespoň jeden výkaz, včetně telefonů, rodičů a no - kódů.

 

Vyplněná tabulka drog, bez IN-COMu

     kontroluje existenci zavedeného kódu klienta s vyplněnou tabulkou drog, ale bez vyplněného IN-COMu. Tato skutečnost by neměla nastat.

 

Nevyplněné výkazy

     kontroluje existenci zavedeného kódu klienta bez alespoň jednoho vyplněného výkazu

 

Nevyplněné výkazy

     Zobrazí počet a seznam všech zadaných kódů bez alespoň jednoho vyplněného výkazu.

 

Nevyplněná tabulka užívaných drog

     Zobrazí počet a seznam všech zavedených kódů s nevyplněnou tabulkou užívaných drog, které mají vyplněný IN-COME a alespoň jeden výkaz (nezapočítávají se no-kódy, kódy rodičů a telefonických intervencí).


Nevyplněné drogy v tabulce užívaných drog

     Zobrazí počet a seznam všech zavedených kódů s nevyplněnými drogami při nástupu v tabulce užívaných drog

 

 

 

 

2. Drogy a aplikace při nástupu (první zápis)

 

Počet i.v. aplikací (kód 1)

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno v aplikaci alespoň u jedné drogy kód 1 (injekčně do žíly).

 

Počet injekčních aplikací (kódy 1 + 2)

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno v aplikaci alespoň u jedné drogy kód 1 (injekčně do žíly) a kód 2 (injekčně do svalu).

 

Primární Heroin

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno jako primární drogu heroin (kód 1).

 

Primární Pervitin

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno jako primární drogu pervitin (kód 3).

 

Primární THC

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno jako primární drogu THC (kód 11).

 

Substituce

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno jako primární drogy metadon - legálně (kód 6) a subutex - legálně (kód 15).

 

Primární ostatní

     Údaj vykazuje počet ID klientů, kteří mají v prvním zápisu do tabulky užívaných drog uvedeno jako primární drogu ostatní drogy (tj. bez  kódů 1, 3, 11, 6 a 15 uvedených v předchozích položkách).

 

KONTROLNÍ MECHANISMUS

 

Nevyplněné primární drogy

     Zobrazí seznam tabulek užívaných drog, ve kterých je vyplněn alespoň jeden údaj, ale není označena žádná primární droga.

 

Duplicitní primární drogy

     Zobrazí seznam tabulek užívaných drog, ve kterých jsou vyplněny dvě a více primární drogy - nesmí být!

 

 

 

 

3. Věková skladba klientů

 

Statistika je přístupná pouze se zadaným časovým obdobím.

 

Noví klienti

     (Evidence nových klientů dle zadaného období)

     Údaje vykazují počty nově evidovaných klientů, kterým v průběhu (za)daného období byla poskytnuta odborná služba při jejich první osobní návštěvě odborného zařízení a byl vyplněn první výkaz.

 

Všichni klienti

     (Evidence všech klientů dle zadaného období) 

     Údaje vykazují počet všech evidovaných klientů, kteří v průběhu (za)daného období alespoň jednou navštívili odborné zařízení a byl jim vyplněn výkaz.

 

 

14 let a méně

     Údaj vykazuje počet ID klientů s vyplněným IN-COMem ve věku 14 let a méně. Věk je automaticky aktualizován (zkontrolujte datum a čas na Vašem počítači!).

15 - 19

     Údaj vykazuje počet ID klientů s vyplněným IN-COMem ve věku 15 let až 19 let. Věk je automaticky aktualizován (zkontrolujte datum a čas na Vašem počítači!).

20 - 29

     Údaj vykazuje počet ID klientů s vyplněným IN-COMem ve věku 20 let až 29 let. Věk je automaticky aktualizován (zkontrolujte datum a čas na Vašem počítači!).

30 let a více

     Údaj vykazuje počet ID klientů s vyplněným IN-COMem ve věku 30 let a více. Věk je automaticky aktualizován (zkontrolujte datum a čas na Vašem počítači!).

Průměrný věk

     Údaj vykazuje průměrný věk ID klientů s vyplněným IN-COMem. Věk je automaticky aktualizován (zkontrolujte datum a čas na Vašem počítači!).

 

 

KONTROLNÍ MECHANISMUS

 

Kontrola extrémních hodnot

     Zobrazí počet a seznam všech zavedených kódů, u kterých je průměrný věk zapsán menší než 2 a větší než 100. Jedná se pravděpodobně o chybný zápis. Tyto hodnoty je nutné opravit v IN-COME dotazníku, jinak údaj o průměrném věku nebude validní.