MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK

 

IN-COME DOTAZNÍK se v rámci databáze skládá ze tří formulářů:

1.      IN-COME

2.      Tabulka užívaných drog

3.      Tabulka rizikového užívání

 

 

Základní pravidla při používání IN-COME dotazníku (dále IC dotazník):

 

1. IC dotazník se vyplňuje:

    a) do formuláře „IN-COME DOTAZNÍK“

    b) do databáze v PC (program Access) „IN-COME“

2. Zaznamenáváme aktuální stav, tj. k datu, kdy vyplňujeme dotazník.

3. V bodech V. – XV. se vždy označuje jen jedna z uvedených možností, která nejvíce vystihuje klientovu situaci.

4. Zaznamenáváme jen pravdivé údaje. Tj. takové údaje, které nám jsou klientem sděleny.

 

 

 

Datum kontaktu / místo výkonu

 

Datum kontaktu:

Zapisuje se v podobě den.měsíc.rok (osm znaků/číslic, např. 11.08.2001). Udává den, kdy byl vyplněn IC dotazník. Datum vyplnění IC dotazníku se nemusí shodovat s datem prvního kontaktu (ne vždy jsou okolnosti prvního kontaktu s klientem takové, že je možné dotazník vyplňovat).

V databázi se datum zobrazuje automaticky.

 

Místo výkonu:          

kontaktní centra / nízkoprahová zařízení, ambulantní zařízení: označujeme kódem „1“

terénní programy: označujeme kódem „2“ a více (každé zařízení si vydefinuje vlastní seznam míst drogové scény, ke kterým přiřadí kódy).

 

Každé zařízení si dle svého názvu (kód 1) nebo dle vlastního seznamu (kód 2 a více) zadá název kontaktního místa do databáze.

 

Kód klienta

 

 

Identifikační kód

Struktura kódu: ID kód klienta je složený z 10 znaků. První tři písmena křestního jména matky, dvě číslice udávající den narození klienta, první tří písmena jeho křestního jména a dvě číslice udávající měsíc narození klienta.

Např.: klient Tomáš narozený 7.8.1973, jehož matka se jmenuje Ludmila – má kód: LUD07TOM08

 

Kód s pořadovým číslem

V případě, kdy nemáme potřebné informace pro složení výše uvedeného ID kódu, ale jsou známy všechny údaje pro vyplnění IN-COME dotazníku, je možné použít kód s pořadovým číslem. Tento kód umožňuje identifikovat klienta v rámci sběru dat jen do určité míry a používá se jen výjimečně.

Struktura kódu: Kód s pořadovým číslem obsahuje stejnou strukturu a je složen z 10 znaků: NCCxyNCCxy: 3 písmena - NCC (no code client), 2 číslice - x,y (pořadové číslo).

Např.: NCC00NCC01 – kód klienta s pořadovým číslem 1, NCC01NCC87 – kód klienta s pořadovým číslem 187.

V případě „NCC“ klientů, u kterých později zjistíme potřebné informace pro složení kódu, je možné tento kód změnit a přepsat v databázi i v kartě klienta.

 

 

Pohlaví

 

Zaznamenává se pohlaví klienta.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Žena

 

2

Muž

 

 

 

Rok narození

 

Zaznamenává se rok narození klienta (čtyřmístné číslo, např.: 1975)

 

Státní příslušnost

 

Zaznamenává se státní příslušnost klienta.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Státní příslušnost ČR

 

2

Jiné - EU

Označuje se, je-li klient státní příslušník země patřící k Evropské unii. Vyberte jednu z možností dle seznamu států.

3

Jiné - non-EU

Označuje se, je-li klient státní příslušník země nepatřící k Evropské unii. Vyberte jednu z možností dle seznamu států.

4

Neznámo

Označuje se , nelze-li zjistit klientovu státní příslušnost

 

 

Etnická příslušnost

 

Etnickou příslušnost sledují zařízení, která nabízejí nebo uvažují o zavedení speciálních programů pro etnickou minoritu Romů (pokud je etnická příslušnost sledována, je to z důvodů významné odlišnosti vzorců chování uživatelů romského etnika, nikoliv z hlediska pouhé příslušnosti k němu, a cílem by mělo být např. vysledovat zda-li není potřeba změnit nabídku služeb, či zavést specifické služby pro danou skupinu).

 

Ostatní zařízení mohou označovat „nesledováno“.

 

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Ne-Romská

 

2

Romská

 

3

Nesledováno

 

 

 

A. Bydlení (s kým klient žije)

 

Sleduje se údaj, s kým klient žije / bydlí ve společné domácnosti.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Sám

 

2

S rodiči / rodinou

 

3

S přáteli

 

4

S partnerem

 

5

S partnerem a dítětem

 

6

Sám s dítětem

 

 

 

VII.       B. Žije klient s osobou užívající drogy?

 

Sleduje  se, zda osoba, s níž klient žije, užívá drogy aktuálně (nesleduje se, zda je užívala  kdykoliv v minulosti).

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Ano

Označuje se pouze v případě, když se jedná o užívání nelegálních drog

2

Ne

 

 

VII.       C. Bydlení (kde klient žije)

           

Sleduje se údaj, kde – v jakém prostředí klient žije / bydlí.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Doma (u rodičů)“

 

2

Vlastní byt (i pronajatý)“

 

3

Cizí byt

 

4

Ubytovna (hotel,…)

 

5

Squat

 

6

Kasárna

 

7

Bez domova, na ulici

 

 

Zaměstnání / škola

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Pravidelné zaměstnání

Pokud klient uvádí pravidelné zaměstnání a zároveň studuje, označujeme zaměstnání v případě, kdy se jedná o dálkovou formu studia.

2

Škola

Označuje se, pokud klient vykonává příležitostné práce a zároveň navštěvuje školu.

3

Příležitostná práce

 

4

Registrován na ÚP

 

5

Bez zaměstnání

 

6

Dávky SZ

 

 

 

Vzdělání

 

Označuje se nejvyšší dosažené vzdělání klienta (dosažené znamená řádným způsobem ukončené)

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Základní

 

2

Vyučen

 

3

Střední s maturitou

 

4

Vyšší odborné

 

5

Vysokoškolské

 

6

Neukončené základní

Není podstatné, zda klient aktuálně dochází či nikoli na základní školu.

 

 

Vyšetření HIV

Vyšetření hepatitidy

 

Sleduje se údaj, zda byl klient kdykoli v minulosti testován nebo netestován na HIV a hepatitidu.

Pokud nastane případ, že klient byl testován již několikrát, zaznamenáváme údaj o posledním testování.

Není podstatný výsledek testů, dotaz je směřován na to, zda test proběhl.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Testován

 

2

Netestován

 

3

Nevyzvedl výsledek

Označuje se v případě, kdy byl testován, ale nevyzvedl si výsledek.

4

Neznámo

Označuje se v případě, kdy nemáme informace o testování nebo tento údaj nesledujeme.

 

 

Dříve léčen

 

Sleduje se, zda klient absolvoval léčbu drogových závislostí (kdykoli v minulosti a v současnosti).

Nerozhoduje, jakou formou léčení probíhalo (pobyt na detoxifikačním odd., ambulantní léčba, residenční léčba, terapeutická komunita, doléčovací program, substituční program, motivační kontakt, rodinná terapie apod.).

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Ano

Není podstatné označení kladné odpovědi, zda léčbu řádně ukončil či nikoli.

2

Ne

 

           

Nyní léčen

 

Sleduje se, zda je klient léčen v souvislosti s užíváním drog v jiném než vašem zařízení.
Nerozhoduje, jakou formou léčení probíhá (pobyt na detoxifikačním odd., ambulantní léčba, residenční léčba, terapeutická komunita, doléčovací program, substituční program, motivační kontakt, rodinná terapie apod.).

.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Ano

Označuje se, pokud klient dochází např. na substituční program do jiného zařízení a zároveň do našeho zařízení na podpůrný kontakt.

2

Ne

Označuje se, pokud klient dochází do našeho zařízení na ambulantní léčbu a není v péči jiného zařízení.

 

 

Okres

 

Vyberte z nabízených možností okres, ve kterém v současnosti klient žije.

V případě Prahy zaznamenáváme městskou část.

 

 

Kraj

 

Vybrat z nabízených možností kraj, ve kterém v současnosti klient žije.

V případě Prahy zaznamenáváme hl.m. Praha.

 

Vyplnil pracovník

 

Jméno a příjmení pracovníka, který IC dotazník vyplnil.

 

 

 

Tabulka užívaných drog

 

Tabulka mapuje drogovou kariéru klienta, včetně popisu současného stavu.

Není nutné vyplnit všechny řádky tabulky ve formuláři, pokud klient užívá např. pouze dvě drogy.

V databázi zaznamenáváme v položce „Užívané drogy“

Jestliže se nevyplní Tabulka užívaných drog, bude klient automaticky zaznamenán ve statistikách jako „nedrogový klient“ (podrobnosti viz Manuál pro vyplňování Denního výkazu – bod „Případová práce“).

K vyplňování celé tabulky užívaných drog používáme číselné kódy dle uvedeného seznamu kódů označující:

drogu

aplikaci

četnost jejího užití

věk první aplikace

věk prvního i.v užití

způsob prvního užití

první nelegální drogu

primární drogu

 

Droga

Zaznamenávají se postupně všechny drogy (včetně legálních), které klient užívá v současnosti , nebo které pravidelně užíval v minulosti.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

Heroin

 

2

Braun

opiáty domácí výroby, kodein

3

Pervitin, jiné amfetaminy

 

4

Kokain, Crack

 

5

Speedball

 

6

Metadon – legálně

 

7

Metadon – ilegálně

 

8

Extáze

 

9

Medikamenty

barbituráty a jiná sedativa

10

Inhalační látky, ředidla

 

11

THC

 

12

Alkohol

 

13

Cigarety

 

14

Jiné

specifikujte

15

Subutex – legálně

 

16

Subutex - ilegálně

 

 

 

 

Aplikace

U každé zaznamenané drogy se vyplňuje způsob aktuální aplikace.

Pokud klient aplikuje drogu více způsoby, zaznamenáváme převažující způsob.

U drog užívaných v minulosti zaznamenáváme převažující způsob aplikace v posledním období užívání.

Kolonku je vždy nutné vyplnit.

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

injekčně do žíly

 

2

injekčně do svalu

 

3

ústně

 

4

sniff (šňupání)

 

5

kouření 

 

6

inhalace rozpouštědel

 

 

Četnost

U každé aktuálně užívané drogy se vyplňuje četnost užívání v době vyplňování IC dotazníku.

U drog užívaných v minulosti zaznamenáváme možnosti „neužita …“ (kódy 8 – 11).

 

Kód

Popis kódu

Poznámka

1

méně než 3x měsíčně

 

2

1x týdně

 

3

víkendově

 

4

obden

 

5

denně

 

6

2-3x denně

 

7

více než 3x denně

 

8

neužita déle než 6 měsíců

 

9

neužita v posledních 6 měsících

 

10

neužita v posledních 3 měsících

 

11

neužita v posledním měsíci

 

 

První užití (věk)

U každé zaznamenané drogy se vyplňuje věk jejího prvního užití bez ohledu na aplikaci.

 

První i.v. užití (věk)

U každé zaznamenané drogy, která byla užívána injekčně, se vyplňuje věk jejího prvního injekčního užití bez ohledu na to, jestli předtím nebo potom byla daná droga užívána jiným způsobem.

Pokud zaznamenaná droga nebyla nikdy injekčně užita, nechává se kolonka v tabulce prázdná.

 

Způsob prvního užití

U každé zaznamenané drogy se vyplňuje způsob její první aplikace.

 

První nelegální droga

Označuje se nelegální droga, která byla užita jako první (tj. alkohol a tabák nezaznamenáváme)

Za nelegální drogu považujeme i léčiva nepředepsaná lékařem.

Ve formuláři se označuje znaménkem „X“ u typu této drogy.

V databázi zapíšeme věk.

Vyplňuje se jen jedna možnost (pouze jedna nelegální droga mohla být užita jako první). 

 

Primární droga        

Tato kolonka se doporučuje vyplnit na závěr. 

Ve formuláři se označuje znaménkem „X“ u typu této drogy a v databázi zaškrtneme.

Jako primární lze označit pouze jednu drogu, která je preferována a užívána nejčastěji z aktuálně uváděných užívaných drog (viz kontrolní mechanismy).

-           V případě, že klient abstinuje, uvádí se poslední primární droga, která byla užívaná.

 

Poznámka

Kolonka určená pro doplňující údaje dle potřeby pracovníka / zařízení.

 

 

 

Tabulka rizikového užívání

 

Dotazy na rizikové užívání či chování klienta jsou sledovány v současnosti a v minulosti.

V případě, že se klient rizikově choval či chová, označí se pro každou z kolonek minulost i současnost jedna z možností jednorázově nebo opakovaně.

Pokud je vyplněná možnost nikdy nebo neznámo, zůstávají kolonky na řádku minulost a současnost prázdné.

V databázi zaznamenáváme v položce „Rizikové užívání“ a vybíráme jednu z nabízených možností.

 

injekční aplikace

injekční aplikace drogy (=použití jehly), nikoliv pouze intravenózní, ale i intramuskulární, subkutální atp.

 

sdílení jehel

klient použil k aplikaci drogy jehlu(-y), kterou před ním použil někdo jiný, nebo někomu jinému poskytl jehlu, kterou před tím použil on sám

opakované použití vlastní jehly

 

sdílení náčiní (potřebné k aplikaci a k její přípravě)

viz sdílení jehel, s tím rozdílem, že se nejedná o jehlu, ale o tzv. „nádobíčko“ potřebné k přípravě a aplikaci drogy, tzn.: filtr, vodu, lžičku (či jinou nádobku), alkoholový tampón, škrtidlo apod.

 

riziková aplikace

aplikace do jiných míst než do žil na předloktí

 

předávkování

somatický stav po požití nadměrného množství drogy, k jehož zvládnutí klient potřebuje asistenci druhé osoby (ztráta vědomí není podmínkou)

 

nechráněný sex

sex s druhou osobou, popř. více osobami (bez ohledu na její/jejich pohlaví) bez použití kondomu, přičemž není důležité o jakou formu sexuální praktiky se jednalo

 

zdravotní komplikace

somatická reakce organizmu vyžadující zdravotnický zásah směřující k jejímu odstranění nebo zmírnění (abscesy, flegmóny, výrazné či bolestivé otoky, ale také např. hepatitida)